Obszar kompozycji 12

Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej (Polish Association of Economic History)

Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej (Polish Association of Economic History) –stowarzyszenie skupiające badaczy historii gospodarczej oraz miłośników historii. Jego członkowie za cel stawiają sobie rozwijanie i popularyzowanie wiedzy w zakresie historii gospodarczej, popieranie działań zmierzających do tego celu oraz wytwarzanie atmosfery szacunku do ogólnego i lokalnego dziedzictwa historyczno-gospodarczego.

Idea utworzenia PTHG narodziła się podczas konferencji naukowej, organizowanej w ramach V Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą w Dusznikach Zdroju w 2010 r. Prace nad powołaniem stowarzyszenia koordynowali pracownicy Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Szkoły Głównej Handlowej. Spośród nich wyłoniony został pierwszy, tymczasowy zarząd stowarzyszenia. Tworzyli go: prof. dr hab. Wojciech Morawski (prezes), mgr Jerzy Łazor (wiceprezes), dr Andrzej Zawistowski (skarbnik), dr Anna Jarosz-Nojszewska (członek), mgr Bartosz Walicki (członek). W maju 2011 w Karpaczu podczas VI Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą odbył się I walny zjazd PTHG, gdzie ukonstytuowały się statutowe władze stowarzyszenia. Prezesem PTHG wybrany został prof. dr hab. Wojciech Morawski, który pełnił tą funkcję do 2017 r.

W kolejnych latach PTHG kontynuowało ścisłą współpracę z organizatorami Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą w trakcie, których odbywały się walne zebrania Towarzystwa. Od momentu powstania PTHG jest stałym partnerem naukowym tych konferencji. 

Zgodnie ze statutem Towarzystwo inicjuje badania nad historią gospodarczą i społeczną oraz promuje publikacje dotyczące tej tematyki. W tym celu PTHG w 2017 r. ustanowiło Nagrodę im. Franciszka Bujaka. Nagroda przyznawana jest za najlepszą książkę z zakresu historii gospodarczej i społecznej opublikowaną przez polskich autorów w ciągu ostatnich dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rozstrzygnięcie konkursu. 

W ramach propagowania badań nad historią gospodarczą i społeczną PTHG jest organizatorem lub współorganizatorem konferencji naukowych, seminariów i działań o charakterze popularnonaukowym. Członkowie PTHG indywidualnie oraz pod szyldem Towarzystwa biorą udział w licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, w tym m.in.: International Conference of EURHO (European Rural History Organisation) (Leuven 2017), World Economic History Congress (Paris – 2022), Central European Congress of Economic History (Rzeszów 2022). 

PTHG bierze aktywny udział w Powszechnych Zjazdach Historyków Polskich prezentując zagadnienia z historii gospodarczej i społecznej, zarówno w postaci indywidualnych referatów jak i zgłoszonych przez Towarzystwo paneli specjalistycznych. W trakcie nadchodzącego XXI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Białymstoku w 2024 r., PTHG będzie prezentować wyniki badań prowadzonych przez członków Towarzystwa w ramach panelu pt. „Na ratunek gospodarce: odbudowa, stabilizacja i kreowanie ścieżek rozwoju polskiej gospodarki w XIX i XX wieku”

Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej w 2021 r. zostało członkiem International Economic History Association (IEHA).