Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej serdecznie zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, które odbędzie się w pierwszym terminie dnia 24 maja 2024 r. (piątek) o godzinie 18.30 w „Villa Sobótka”, ul. Wrocławska 50, 55-050 Strzegomiany (k/Sobótki)

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
 2. Wybór Prezydium i innych organów Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 4. Zapoznanie zebranych z porządkiem obrad i przeprowadzenie glosowania w sprawie jego przyjęcia.
 5. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie 2022 – 2023.
 6. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej w okresie 2022 – 2023
 7. Głosowania nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 8. Ogłoszenie wyników konkursu o Nagrodę im. Franciszka Bujaka za najlepszą publikację z zakresu historii gospodarczej i społecznej opublikowaną w latach 2022-2023.
 9. Omówienie bieżących prac Towarzystwa i dyskusja nad planami w następnym roku działalności.
 10. Wolne wnioski i dyskusja.
 11. Zamknięcie obrad.

W imieniu Zarządu
Prezes Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej
dr hab. Tadeusz Janicki, prof. UA

Podobne wpisy