Zaproszenie na 
Walne Zgromadzenie Członków

 

Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej

 

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej serdecznie zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, które odbędzie się w pierwszym terminie dnia 19 maja 2023 r. (piątek) o godzinie 16.30 w „Villa Sobótka” w Sobótce.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.    Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
2.    Wybór Prezydium i innych organów Zgromadzenia.
3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
4.    Zapoznanie zebranych z porządkiem obrad i przeprowadzenie glosowania w sprawie jego przyjęcia.
5.    Sprawozdanie z prac Zarządu w kadencji 2019 – 2023
6. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej w kadencji 2019 – 2023
     7. Głosowania nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu oraz Komisji     Rewizyjnej.
    8. Ogłoszenie wyników konkursu o Nagrodę im. Franciszka Bujaka za najlepszą     publikację z zakresu historii gospodarczej i społecznej opublikowaną w latach 2021-2022.
    9. Wybory nowych władz Towarzystwa na kadencję 2023-2027.
 10. Omówienie bieżących prac Towarzystwa i dyskusja nad planami w następnym roku działalności.
  11. Wolne wnioski i dyskusja.
  12. Zamknięcie obrad.

 

W imieniu Zarządu

 

Prezes Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej
dr hab. Tadeusz Janicki, prof. UAM

 

Jeśli o godzinie 16.30 nie zostanie osiągnięte quorum zgodnie z § 19 p. 3 Statutu Towarzystwa, zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie w tym samym miejscu, dnia 19 maja 2023 r. (piątek) o godzinie 17.00.

 

Podobne wpisy